Oproep voor kandidaat-lid Raad voor de Jaarverslaggeving

Per 1 januari 2023 zal, vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn, een lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aftreden. Daarom worden kandidaten gezocht als opvolgend raadslid. 

De RJ bestaat uit 10 personen: 9 leden en de RJ-voorzitter. De leden vormen conform het (tripartiete) RJ-model een evenwichtige afspiegeling van opstellers/verschaffers, controleurs en gebruikers van jaarverslaggeving. Voor de vacante posities als RJ-lid komen kandidaten in aanmerking met specifieke kennis van, ervaring met en achtergrond als opsteller/verschaffer van jaarverslaggeving.

Profiel
De kandidaat:

  • heeft voldoende kennis van externe verslaggeving, bij voorkeur binnen financiële sector (bijvoorbeeld bank/verzekeraar of ervaring met financiële instrumenten) en affiniteit met (toekomstige) duurzaamheidsverslaggeving;
  • is aantoonbaar competent en gekwalificeerd binnen zijn/haar vakgebied;
  • onderschrijft de doelstellingen van de Stichting en Raad voor de Jaarverslaggeving

De RJ streeft naar een evenwichtige zetelverdeling en brede diversiteit bij de samenstelling van de RJ. Raadsleden leveren een belangrijke bijdrage aan het werk van de RJ op het gebied van financiële verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving, zowel op nationaal (RJ-richtlijnen) als internationaal niveau (EFRAG, IASB/ISSB).

Tijdsbesteding, zittingstermijn en vergoeding
Naast de maandelijkse RJ-vergaderingen bestaat de tijdsbesteding uit voorbereiding van deze vergaderingen en ad hoc overleggen indien nodig. De zittingstermijn van RJ-leden is vier jaar met een mogelijke herbenoeming van (maximaal) vier jaar. RJ-leden ontvangen een vergoeding (presentiegeld) voor deelname aan de maandelijkse RJ-vergaderingen.

Benoemingsprocedure
Benoeming van RJ-leden vindt plaats door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ), na voordracht door de benoemingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties in het SJ-bestuur (opstellers/verschaffers, controleurs en gebruikers) aangevuld met de RJ-voorzitter. De benoemingscommissie zal gesprekken voeren met potentiële kandidaten en daarna een gemotiveerde voordracht doen aan het SJ-bestuur.

Interesse of meer informatie?
Langs deze weg worden eventuele kandidaten verzocht hun mogelijke interesse kenbaar te maken bij het RJ-secretariaat (secretariaat@rjnet.nl), waarbij ook nadere informatie en een meer gedetailleerde profielschets kan worden verkregen. Uiteraard zal dit vertrouwelijk worden behandeld (indien gewenst kan telefonisch nadere inlichtingen worden verkregen bij het RJ-secretariaat: 020-3010391 of 06-21251418).
Aangezien het streven bestaat om de benoeming uiterlijk 1 januari 2023 te doen plaatvinden wordt verzocht vóór 10 december a.s. uw interesse kenbaar te maken.